Hướng dẫn đăng nhập WordPress

Nếu bạn đã cài WordPress ở thư mục gốc của tên miền (trong thư mục..

Hướng dẫn quản lý thành viên trong website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập..

Hướng dẫn quản lý menu trong website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập..

Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết trong website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng..

Hướng Dẫn Quản Lý Bài Viết Trong Website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng..

Quản Lý Đơn Hàng Và Báo Cáo Trong Website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng..

Hướng Dẫn Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm Trong Website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng..

Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm Đơn Giản Trong Website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng..